Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel in te spelen op vragen en veranderingen vanuit de markt. Daarnaast willen wij voor elke doelgroep, zoals woonconsumenten, beleggers en winkeliers, zoveel mogelijk maatwerk leveren door telkens creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen te bieden.

Profiel

Zondag Ontwikkeling is, sinds haar oprichting in 1975, actief in Nederland als onafhankelijke kwaliteitsontwikkelaar van woningbouwprojecten en commercieel vastgoed.

De financiering van alle activiteiten gebeurt uit eigen vermogen.

Zondag Ontwikkeling is trendsetter als het gaat om vernieuwende woonconcepten, zoals bijvoorbeeld Betaalbaar Wonen® – ontwikkeld voor starters. Woonwensen Op Maat® is een woonconcept dat speciaal is ontwikkeld voor de particuliere woningmarkt.

Met het BouwZeker®-concept geeft Zondag Ontwikkeling haar bereidheid aan om een verplichte afname van de benodigde grond(en) en een bouwplicht aan te gaan met gemeenten.

Het meest recente concept is Duurzaam Wonen®. In de wijk Oog in Al te Utrecht heeft Zondag Ontwikkeling woningen gerealiseerd met een EPC van -0,15!

Organisatie

Onze organisatie bestaat uit ervaren, slagvaardige en daadkrachtige mensen, die aan de diverse disciplines een professionele invulling geven. De directie is eindverantwoordelijk voor de totale ontwikkeling. Onder haar toezicht zijn de ontwikkelingsmanagers verantwoordelijk voor het gehele ontwikkelingsproces en zij geeft leiding aan het ontwikkelingsteam. De projectmanager blijft gedurende het uitvoeringsproces tot en met het behaalde eindresultaat aanspreekbaar.

De kwaliteit bewaken wij door het houden van toezicht tijdens het gehele bouwproces. Overige activiteiten en adviseurs zullen in opdracht van Zondag Ontwikkeling worden ingehuurd. De opbouw, structuur en werkwijze van de organisatie is gebaseerd op korte communicatielijnen, hetgeen een efficiënte besluitvorming bevordert.

Zondag Ontwikkeling is lid van Woningborg.

Activiteiten

Woningbouw
Onze corebusiness is het ontwikkelen van integrale woon- en werkomgevingen waarbij de omgeving, locatie, kwaliteit, product en consument leidend zijn.

Commercieel en sociaal vastgoed 
Het ontwikkelen, beheren, exploiteren en financieren van commercieel en sociaal vastgoed (sociale woningbouw) gebeurt (o.a.) door Zondag Investering Maatschappij (Z.I.M.). Inmiddels beschikt Zondag Investering Maatschappij over een omvangrijke grond- en vastgoedportefeuille. De portefeuille bestaat uit strategisch gelegen grondposities, solitaire winkelpanden, winkelcentra, (huur)appartementen, (huur)woningen en in beperkte mate kantoren.

Steeds vaker treden wij op als gedelegeerd ontwikkelaar en beheerder namens derden.

Meerwaarde

Zondag Ontwikkeling is een onafhankelijke kwaliteitsontwikkelaar met meerwaarde. Wij zijn competitief, deskundig, flexibel, financieel en organisatorisch sterk, innovatief en coöperatief. Kortom: een betrouwbare partner om mee samen te werken.

Coöperatief
Ondanks het feit dat wij ons profileren als een onafhankelijke marktpartij zijn wij altijd bereid tot samenwerking met gemeenten, corporaties, institutionele beleggers, collega ontwikkelaars en bouwers.

Competitief
Veruit de meeste woningbouwprojecten realiseren wij nog steeds op uitnodiging van gemeenten en door middel van het winnen van tenders, prijsvragen en (pre)selecties. Wij zijn daardoor niet afhankelijk van grondposities voor de continuïteit van ons bedrijf. Onze continuïteit komt voort uit onze gerealiseerde woningbouwprojecten welke zich onderscheiden in vernieuwing, gedurfde architectuur, spraakmakendheid, concurrerende prijzen maar vooral in uitstekende kwaliteit.

Een extra zekerheid voor gemeenten om Zondag Ontwikkeling als kwaliteitsontwikkelaar in te schakelen bij complexe (sociale) woningbouw- en/of commerciële bouwopgaven is ons concept Bouwzeker®. Het Bouwzeker®-concept impliceert dat Zondag Ontwikkeling zich verplicht tot afname van de benodigde grond(en) én een bouwplicht aangaat met gemeenten in Nederland, zonder daar voorafgaand een verkooppercentage aan te koppelen.

ZONDAG-Signatuur
De signatuur van Zondag Ontwikkeling is in al haar woonproducten zichtbaar. Wij hebben oog voor elk detail en mede doordat wij onze deskundigheid en ervaring inzetten bij het ontwikkelen van onze woonproducten zijn deze voorzien van de inmiddels kenmerkende Zondag-signatuur; sfeervolle woonproducten met een exclusief karakter. Kortom: woningen met toekomstwaarde.

Maatschappelijk betrokken
Wij hebben de afgelopen jaren vaak blijk gegeven van een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Wij zijn regionaal persoonlijk betrokken bij allerlei culturele activiteiten maar sponsoren daarnaast ook diverse landelijke (culturele) organisaties, charitatieve instellingen en architectonisch erfgoed.

Zondag Ontwikkeling heeft als eerste in Nederland aangetoond in staat te zijn betaalbare, kwalitatief hoogwaardige woningen te ontwikkelen en realiseren door middel van haar woonconcept BetaalbaarWonen®.

Garantie

Alle woonproducten van Zondag Ontwikkeling worden standaard geleverd met het Woningborg certificaat Nieuwbouw. Dit biedt woonconsumenten zekerheid ten aanzien van de afbouw en kwaliteit van hun nieuwbouwwoning.

Visie

Woonconsumenten willen variëteit in wonen, winkelen, werken, recreatie en vervoer. Variëteit in wonen betekent het creëren van keuzemogelijkheden. Voor de woningbouwsector hebben wij het concept Woonwensen Op Maat® ontwikkeld waarin keuzevrijheid één van de belangrijkste uitgangspunten is.

In de visie van Zondag Ontwikkeling zal het integraal realiseren van woon- en werkomgevingen steeds belangrijker worden. Een weldoordacht integraal planontwerp vormt de basis voor het ontstaan van succesvolle en gezonde buurten en woonwijken.

Ambitie

De ambitie van Zondag Ontwikkeling is gericht op het integraal realiseren van woon- en werkomgevingen, waarbij de kwaliteit van een gebiedsontwikkeling een kwalitatief hoogwaardige eenheid vormt met respect voor de omgeving. Hierbij zijn de stedenbouwkundige opzet, de inrichting van de openbare ruimte, de leefomgeving en de architectuur van de woningen van essentieel belang.

Wij willen woon- en werkomgevingen ontwikkelen waarbij de bewoners een ‘thuisgevoel’ ervaren. Dit geeft de buurt of woonwijk een uniek karakter en stimuleert onderling contact, individuele participatie en zorgt voor een trots gevoel onder de bewoners. Bij de ontwikkeling van de woon- en werkomgeving staan de woonwensen, eisen en lifestyle van toekomstige bewoners centraal.

De woningbouwprojecten vermeld op deze website zijn slechts een kleine greep uit de honderden projecten die wij in de afgelopen periode (meer dan 40 jaar) hebben gerealiseerd. Toch geven zij een goede afspiegeling van onze diversiteit, vernieuwing en creativiteit op het gebied van projectontwikkeling in Nederland.

Strategie

De strategie van onze organisatie berust op vier pijlers:

  1. Het ontwikkelen van toonaangevende woningbouwprojecten in samenwerking met lokale overheden en marktpartijen.
  2. Het creëren van meerwaarde voor alle belanghebbenden door alleen kwalitatief duurzame oplossingen te bieden. Dit kan alleen door juist die oplossingen te bieden waarbij maximaal wordt ingespeeld en aansluiting wordt gezocht op de vraag vanuit de markt en de langere termijndoelstellingen van lokale overheden.
  3. Het binnen de organisatie delen van kennis en ervaringen en altijd op zoek zijn naar de laatste innovaties, technische en maatschappelijke ontwikkelingen om beter te kunnen inspelen op veranderingen in de markt.
  4. Elk afzonderlijk product een eigen identiteit meegeven. Hieraan hechten wij veel waarde. Of het nu gaat om een zelfstandige woning, een kleinschalig bouwplan of een groot integraal woningbouwproject. Er gaat niets de markt op zonder dat wij tevreden zijn en wanneer alle esthetische en duurzaamheidsoverwegingen de revue zijn gepasseerd.

Missie

De natuurlandschappelijke, agrarische en cultuurhistorische waarden zijn van essentieel belang als het gaat om het milieu, (zachte) recreatie en culturele aspecten. Een open ruimtecorridor rond steden wordt meer en meer een uniek element, waar steeds minder steden aanspraak op kunnen maken.

Zondag Ontwikkeling is zich hiervan bewust en wil daarmee verantwoord omgaan door het bedenken van duurzame oplossingen waarbij mens en natuur centraal staan.

Zondag Ontwikkeling heeft zich ten doel gesteld zich te ontwikkelen tot een creatieve, innovatieve en toonaangevende kwaliteitsontwikkelaar in Nederland. Daarnaast wil Zondag Ontwikkeling haar marktaandeel op het gebied van duurzame woningbouw en commercieel vastgoed consolideren en uitbreiden.