OVER ONS

Zondag Ontwikkeling is een risicodragende projectontwikkelaar met meer dan 40 jaar ervaring in het binnen- en buitenland. Onze ambitie is om voor elke doelgroep, waaronder woonconsumenten, gemeenten, beleggers en winkeliers, zoveel mogelijk maatwerk te leveren door telkens innovatieve, kwalitatieve en duurzame oplossingen te bieden.

Naast projectontwikkeling treden wij op als investeerder. Al onze activiteiten financieren wij met eigen vermogen.

Wij zijn altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel in te spelen op vragen en veranderingen vanuit de markt.

MISSIE

Het ontwikkelen van duurzame en toonaangevende woningbouwprojecten is waar Zondag Ontwikkeling voor staat. Een goede samenwerking met lokale overheden, gebruikers en marktpartijen vormt hiervoor de basis. Dit doen wij door juist dié oplossingen te bieden, waarbij er maximaal wordt ingespeeld op en aansluiting wordt gezocht bij de vraag vanuit de markt en de lange termijndoelstellingen van lokale overheden. Elk afzonderlijk project van Zondag Ontwikkeling heeft een eigen identiteit. Deze ontstaat vanuit een creatieve samensmelting van ruimtelijke oplossingen en technische toepassingen in lijn met de wensen van gebruikers en overheden. Er wordt niets gerealiseerd  zonder dat alle esthetische en duurzaamheidsoverwegingen de revue zijn gepasseerd.

VISIE

Zondag Ontwikkeling streeft naar gebiedsontwikkelingen waarbij de kwaliteit van wonen en respect voor de bestaande omgeving met elkaar in harmonie zijn. Duurzaamheid en toekomstgerichtheid zijn essentieel bij  de stedenbouwkundige opzet, de inrichting van de openbare ruimte en de architectonische eigenschappen van  woningen. Wij ontwikkelen woon- en werkomgevingen waarbij de bewoners en gebruikers centraal staan. Onze ambitie is om  het onderlinge contact en individuele bewonersparticipatie te stimuleren en de sociale cohesie te vergroten. Als ontwikkelaar zijn wij bewust van ons aandeel in het vormgeven van de bebouwde toekomst. Wij staan voor toekomstgericht ontwikkelen en investeren in duurzame en gezonde oplossingen waar mens en natuur centraal staan.

ORGANISATIE

Onze organisatie bestaat uit ervaren, slagvaardige en daadkrachtige mensen, die aan de diverse disciplines een professionele invulling geven. De directie is eindverantwoordelijk voor de totale ontwikkeling. Onder haar toezicht zijn de ontwikkelingsmanagers verantwoordelijk voor het gehele ontwikkelingsproces en zij geeft leiding aan het ontwikkelingsteam. De projectmanager blijft gedurende het uitvoeringsproces tot en met het behaalde eindresultaat aanspreekbaar.

De kwaliteit bewaken wij door het houden van toezicht tijdens het gehele bouwproces. Overige activiteiten en adviseurs zullen in opdracht van Zondag Ontwikkeling worden ingehuurd. De opbouw, structuur en werkwijze van de organisatie is gebaseerd op korte communicatielijnen, hetgeen een efficiënte besluitvorming bevordert.

VISIONAIR


Visionairen denken voortdurend na over hoe het anders en beter kan,
voor hen is dit een soort manier geworden om naar de wereld te kijken. Waar een gewoon mens een grasveld ziet,
zien zij een ecologische zelfvoorzienende stad of een Huis van de Toekomst.