logo-BETAALBAARWONEN-concepten-750px

Zonder in te leveren op kwaliteit

Ons concept BetaalbaarWonen ® impliceert niet het ‘goedkoop bouwen’, maar ‘het met alle partijen bewust en doelgericht ontwikkelen van een betaalbare woning voor starters en alleenverdieners op de woningmarkt, zonder te moeten inleveren op kwaliteit’.

BetaalbaarWonen® berust op twee belangrijke pijlers, namelijk de investering in kwaliteit en het ontwikkelings-proces. Investeren in kwaliteit
In onze visie betekent kwaliteit juist het investeren in:

  • detaillering
  • omgeving, zoals bijvoorbeeld in groenvoorzieningen
  • het toepassen van duurzame materialen
  • het vergroten van de levensduur van een woning
  • zorgdragen voor verantwoorde en milieuvriendelijke keuzes
  • leefbare en comfortabele afmetingen, afgestemd op de doelgroep

De investering in deze aspecten moet resulteren in een eindproduct met een minimaal te verwachten gebruiks-duur van 50 jaar. Veel probleemwijken in binnenstedelijke gebieden komen wellicht in de toekomst in aanmerking voor herontwikkeling en/of sloop/nieuwbouw. Vaak zijn dit woningen die massaal zijn gerealiseerd tijdens de wederopbouwperiode. Dit zijn veelal woningen die na een relatief korte periode niet meer voldoen aan de huidige kwaliteitseisen en het gewenste comfort. Het resultaat is dat het aantal betaalbare woningen landelijk gezien drastisch afneemt.

In ons referentieproject zijn wij verder gegaan dan het aanbieden van een veertigtal betaalbare woningen. De vormentaal en de uitstraling, alsmede de kwalitatieve aspecten van de bouw en de indeling van de woningen zorgen voor een levensduur die acceptabel is; een woning die over 50 jaar nog steeds gekenmerkt wordt door stijl en klasse. Ook is rekening gehouden met de eisen die gesteld zijn in het nationaal pakket Duurzaam Bouwen.

Het realiseren van een betaalbare woning is alleen mogelijk wanneer alle betrokken partijen zich hiervoor willen inspannen en bereid zijn om daar waar nodig in te leveren. Daarom hebben wij voor ons referentieproject een doordacht ontwikkelingsproces doorgevoerd; BetaalbaarWonen®. Dit is geen nieuwe woonmarkt of doelgroep, maar een nieuwe strategie en ontstaan vanuit maatschappelijke betrokkenheid, waarbij het ontwikkelingsproces is afgestemd op de vraag naar betaalbare koopwoningen voor starters en alleenverdieners op de woningmarkt.

Voor het realiseren van een betaalbare woning hebben wij het gebruikelijke bouwproces nader bekeken en geanalyseerd. De conclusie was: het ontwikkelingsproces moet anders worden vormgegeven. Alleen op deze wijze wordt het mogelijk een betaalbare woning te ontwikkelen met een goede prijs-/kwaliteitsverhouding. In het onder-staande wordt in het kort het bouwproces omschreven.

Doordacht ontwikkelingsproces
Het concept BetaalbaarWonen® is een door Zondag Ontwikkeling doorgevoerd bouwproces, dat is gebaseerd op drie principes:

  1. zorgvuldig en bewust samengesteld team
  2. werken vanuit een referentieproject
  3. een vaststaand bouwproces met vaste onderaannemers en leveranciers

Zorgvuldig en bewust samengesteld team
Dit impliceert dat het product “betaalbare woning” alleen van de grond kan komen als alle partijen in het team wil-len investeren in het betaalbaar maken van het product.

Werken vanuit een referentieproject
Het referentieproject dient als uitgangspunt. Een groot voordeel hiervan is dat in een vervolgproject eventuele fout- en/of faalkosten vooraf bekend zijn en deze aangepakt kunnen worden. Door in een vervolgproject ‘slimmer te werken’ beperkt men niet alleen deze kosten, maar vallen ook de totale ontwikkelingskosten lager uit. De ontwikkelingskosten zijn dus altijd lager dan voor een compleet nieuw project. Een ander voordeel is dat op deze wijze het mogelijk is om tot een snelle en transparante prijsvorming te komen. Daarnaast is er een kortere ontwikkelingsperiode nodig, is variatie in verschijningsvormen sneller door te voeren, kunnen procedurele processen eerder worden opgestart, is er een kortere bouwvoorbereiding nodig en kan er eerder worden gestart met de bouw. Dit resulteert onder andere in een betaalbare woning met een goede prijs-/kwaliteitsverhouding.

Het concept biedt volop ruimte voor aanpassing van de esthetische uitstraling van de woning. Door te variëren in de detaillering, toepassing van verschillende materiaalsoorten en kleuren kan er een verrassend gevarieerd gevelbeeld ontstaan. De kostenverhogende elementen zijn voor het grootste gedeelte toe te wijzen aan de wijzigingen die doorgevoerd moeten worden. Hierbij valt te denken aan specifieke afstemming met de omgeving, eventueel inpassen in de stedenbouwkundige situatie en het verwerken van specifieke lokale eisen.

Een vaststaand bouwproces met vaste onderaannemers en leveranciers
Een bouwproces is een aaneenschakeling van processen, waarbij alle schakels het bouwproces beïnvloeden. Samenwerking met vaste partijen resulteert in synergie, tot voordeel van elke partij. Van samenspel wordt dus iedereen beter. Dit geldt niet alleen voor de sturing en de onderlinge communicatie gedurende het ontwikkelings-proces, maar ook in hoge mate voor de uitvoeringsfase (het bouwproces). Doordat het bouwproces is vastgesteld en het project hierop is afgestemd, waarbij alle betrokken partijen al in een vroeg stadium worden benaderd en samen het eindproduct vormgeven, levert dit het gewens-te resultaat op: een betaalbare woning met een goede prijs-/kwaliteitsverhouding voor de juiste doelgroep.